blog1

13 May 2016 10:53
Tags

Next: blog 2

Back to list of posts

ใหม่ ให้ทำอะไรได้มากกว่านิ้ และจะต้องใช้ งานง่ายกว่านิ้ด้วย สระ น้ำ เป่า ลม intex เราคิดว่าเราช่วยได้ เราไม่กลัวหากจะมืคนอื่นผลิตสินค้า แบบเราบ้าง เพราะในปี 2006 ตลาดมือถือมืขนาดหนึ่งพันล้านเครื่อง และ หากเราได้ส่วนแน่งมาแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์มันก็เท่ากับสิบล้านเครื่องแล้ว เราจึง ได้คิดประดิษฐ์โทรศัพท์ขึ้นมาใหม่ และมันก็ได้เปลี่ยนความคาดหวังที่คุณมี ให้กับสื่งที่คุณจะพกใส่กระเปาไปได้ทั้งหมด “
‘‘แล้วข้อความนี่ฆอกอะไรกับคู่'แข่งของคุณบ้างครับ?" โกลด’แมนถาม
“เราเป็นบริษัทผู้พัฒนาสินค้า เราขืน'ชอบและรักในสินค้าที่ดีและยิ่งใหญ่ ทั้งหลาย การจะอธิบายว่าสินค้าของเราเป็นอย่างจำหน่าย สระ น้ำ เป่า ลม ไรนั้นเราต้องเปรียบเทียบ ความแตกต่างระหว่างสินค้าของเรากับสินค้าในตลาดที่ผู้คนใช้กันอ%'ในตอนนี้’' จ๊อบสักล่าว ประโยคสุดท้ายบ่งบอกวิธีการที่จ๊อบสํใข้ในการสร้างเรื่องราวที่ โน้มน้าวใจผู้ฟัง การอธิบายสินค้าหรือบรการใหม่นั้นต้องมีบริบททีสัมพันธ์กับ ปัญหาในชีวิตลูกค้าของคุณ ปัญหาที่ทำให้ผู้ฟัง '‘เจ็บปวด" เมื่อผู้ฟังเข้าถึง ความ "เจ็บปวด" แล้ว ผู้ฟังกีพร้อมแล้วสำหรับสินค้าหริอบริการที่จะมารักษา อาการเจ็บปวดนั้น

ในหนังสือจับจ่ายวิทยา (Buyology) มาร์ติน สินด์ลตรอม (Martin Lindstrom) ภูรูทางด้านการตลาดบอกว่าข้อความของแอปเปิลนั้นร้อนแรง พอๆ กับคำลอนของศาสนาใหญ่ๆ ทีเดียว ทั้งนี้เพราะมันมีแรงดึงดูดต่อกลุ่ม คนที่มีวิสัยทัศน์และศัตรูร่วมกันเป็นอย่างสูง

"ศาสนาสิวนใหญ่มีวิสัยทัศน์นี้ชัดเจน’’ ลนด์สตรอมเชียนุ "ผมหมายความ ว่าทุกศาสนามีภารกิจนี้ชัดเจน ว่าต้องการบรรลุคุณธรรมในขั้นไหน หรือเพื่อให้ บรรลุเป้าหมายทางจิตวิญญาณอย่างไร บริษัทสิวนมากก็มีภารกิจนี้ชัดเจนเซ่น เดียวกัน สระน้ำเป่าลม สไลเดอร์วิสัยทัศน์ของสดีฟ จ๊อบสั นั้นเริ่มต้นตั้งแต่กลางทศวรรษนี้ 80 เมื่อเขา ไต้กล่าวว่า 'มนุษย์เป็นผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับโลกใบนี้ เขา

จึงควรจะอยู่ เหนือระบบและโครงสร้างไม่ใช่อยู่ใต้ระบบ’ กงแม้ว่ายสิบปีจะฝานไปพ้อมกับ ยอดขายไอทอดหลายล้านเครื่อง แอปเปีลก็ยังคงปฏิบัติตามวิสัยทัศน์นี้"

ตามคำของสินดี’สตรอมที่ไต้ศึกษาลักษณะร่วมของแบรนด์ที่อยู่มานาน ศาสนาและแบรนด์อย่างเช่นแอปเปิสมีคุณสมบ้ตที่เหมีอนกันอกอย่างหนี้ง : ความคิดที่ต้องการเอาชนะศัตรู “สระ น้ำ เป่า ลม มือ สอง การผู้ว่าศัตรูคือใครไม่เพียงช่วยให้พวกเรา ประสานสามัคคีและแสดงออกกงศรัทธานี้มีร่วมกันเท่านั้น แต่ยังช่วยให้เรา
รวมเป็นหนืงเดียวกับสาวกของเราไค้'ด้วย…กดนุทธ์'พวกเรา-ปะทะ-พวกเขา' ช่วยดีงแฟนคลับ ผลักดันให้เกิดการถกเกียง และก่อให้เกิดความกักดี และ ทำให้เราไต้คิด และถกเถียง และชื้อ"

การเปิดตัวศัตรูเป็นขั้นตอนที่สำคัญในการโน้มน้าวเป็นอย่างมาก เพราะ สมองของพวกเราต้องการถัง (การจัดหมวดหมู่) เอาไว้เก็บไอเดึยใหม่ๆ ลอง คิดในแบบนี้ : สมองของคุณต้องการทราบความหมายก่อนรายละเอียด ตามคำของน้กวิทยาศาสตร์จอห์น เมดินา (John Medina) ขาย สระ น้ำ เป่า ลม มือ สอง นั้นสมองของเรา ถูกสร้างขึ้นมาให้

Comments: 0


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License